SAPSA:s årsmöte 2018

Den 26 april kommer SAPSA ha sitt årsmöte i samband med VårIMPULS i Malmö.

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän samt rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret samt disposition av över-/underskott?
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det innevarande verksamhetsåret
11. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt revisorer och valberedning
12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskild medlem föreslagit till behandling. Sådant ärende skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
13. Mötets avslutande